Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van Praktijk Monique Van Poorten

Artikel 1: Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Cliënt:                          Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.

Praktijk Monique Van Poorten:       Praktijk Monique Van Poorten, gevestigd aan George Marshallstraat 26, 6836 KW, te Arnhem.

Overeenkomst:               De overeenkomst tot het verrichten van diensten.

Artikel 2: Algemeen

2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Praktijk Monique Van Poorten en een Cliënt waarop Praktijk Monique Van Poorten deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Praktijk Monique Van Poorten, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden of in de bijbehorende overeenkomst nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en overeenkomst volledig van toepassing. Praktijk Monique Van Poorten en Cliënt zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn inclusief BTW maar exclusief andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Praktijk Monique Van Poorten daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Praktijk Monique Van Poorten anders aangeeft.

3.4. Praktijk Monique Van Poorten kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Cliënt, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Praktijk Monique Van Poorten niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst

4.1. Een overeenkomst kan zowel een los consult als een behandeltraject betreffen.

4.2. Een overeenkomst tussen gebruik en Cliënt komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van

de prijsafspraak of een mondelinge bevestiging van een individueel consult.

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst, informatie en middelen

5.1. Praktijk Monique Van Poorten zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, een en ander op grond van de kundigheid die Cliënt redelijkerwijs van Praktijk Monique Van Poorten mag verwachten. Praktijk Monique Van Poorten kan evenwel niet instaan voor het bereiken van een enig beoogd resultaat.

5.2. Praktijk Monique Van Poorten bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Cliënt kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Praktijk Monique Van Poorten het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.3 De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5.4. De Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, alsmede wijzigingen hierin, in de vorm en op de wijze, waarvan Praktijk Monique Van Poorten aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn zowel bij aanvang als tijdens (voor) het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en behoorlijk aan Praktijk Monique Van Poorten worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of niet behoorlijk aan Praktijk Monique Van Poorten zijn verstrekt, heeft Praktijk Monique Van Poorten het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/ of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Cliënt in rekening te brengen.

5.5. De Cliënt draagt er zorg voor dat alle middelen en voorzieningen, waarvan Praktijk Monique Van Poorten aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en te allen tijde aan Praktijk Monique Van Poorten ter beschikking staan en naar behoren functioneren. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde middelen niet afdoende ter beschikking van Praktijk Monique Van Poorten zijn, heeft Praktijk Monique Van Poorten het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/ of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Cliënt in rekening te brengen.

5.6. Cliënt staat in voor juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Praktijk Monique Van Poorten verstrekte gegevens, middelen en voorzieningen. Praktijk Monique Van Poorten is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Praktijk Monique Van Poorten is uitgegaan van door de Cliënt verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens e.d., tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Praktijk Monique Van Poorten kenbaar behoorde te zijn.

5.7. Cliënt is gehouden Praktijk Monique Van Poorten onverwijld te informeren omtrent wijzigingen in de verstrekte gegevens e.d., dan wel andere feiten en omstandigheden, die in verband met de uitvoering van belang kunnen zijn.

5.8. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Praktijk Monique Van Poorten de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Cliënt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.9. Indien door Praktijk Monique Van Poorten of door Praktijk Monique Van Poorten ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Cliënt of een door Cliënt aangewezen locatie, draagt Cliënt kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 6: Levering en kosten

6.1. Levering geschiedt af fabriek/winkel/magazijn van Praktijk Monique Van Poorten.

6.2. Consument is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Praktijk Monique Van Poorten deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

6.3. Indien consument afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Praktijk Monique Van Poorten gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van consument, nadat Praktijk Monique Van Poorten consument van dit voornemen op de hoogte heeft gebracht. Alle kosten van opslag zijn alsdan voor rekening van consument.

6.4. Komen Praktijk Monique Van Poorten en consument bezorging overeen, dan geschiedt bezorging kosteloos, tenzij Praktijk Monique Van Poorten bij het sluiten van de overeenkomst aan consument de kosten van bezorging heeft medegedeeld. Praktijk Monique Van Poorten behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.

6.5. Het risico van de zaken gaat op consument over op het tijdstip waarop deze aan consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van consument of van een door consument aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 7: Prijs en kosten

7.1. De prijs is inclusief BTW maar exclusief en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.

7.2. Praktijk Monique Van Poorten is gerechtigd binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst tot verhoging van de prijs over te gaan. Besluit Praktijk Monique Van Poorten tot bedoelde prijsverhoging, dan is consument in dat geval bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de bevoegdheid tot prijsverhoging uit de wet voortvloeit.

7.3. Speciaal bestelde producten dienen te worden afgenomen.

Artikel 8: Wijziging van de overeenkomst

8.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

8.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Praktijk Monique Van Poorten zal de Cliënt zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Bedoelde wijziging of aanvulling van de overeenkomst geeft Cliënt geen recht op schadevergoeding.

8.3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/ of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Praktijk Monique Van Poorten de Cliënt hierover tevoren inlichten. Praktijk Monique Van Poorten is gerechtigd aan Cliënt meerkosten in rekening te brengen.

8.4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Praktijk Monique Van Poorten daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 9: Contractsduur; uitvoeringstermijn

9.1. De overeenkomst tussen Praktijk Monique Van Poorten en een Cliënt wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

9.2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Cliënt Praktijk Monique Van Poorten derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

9.3. De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door Cliënt niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Praktijk Monique Van Poorten de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.

Artikel 10: Opzegging

10.1. Ieder van partijen is bevoegd de overeenkomst met inachtneming van een naar de omstandigheden redelijke termijn tegen het einde van een kalendermaand door opzegging te beëindigen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

10.2. Indien de overeenkomst tussentijds (in het geval de overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd) wordt opgezegd door Cliënt, heeft Praktijk Monique Van Poorten recht op schadevergoeding vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Praktijk Monique Van Poorten zijn toe te rekenen. Voorts is Cliënt alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.

10.3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Praktijk Monique Van Poorten, zal Praktijk Monique Van Poorten in overleg met Cliënt zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Cliënt toerekenbaar zijn.

10.4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Praktijk Monique Van Poorten extra kosten met zich meebrengt, is Cliënt verplicht deze aan Praktijk Monique Van Poorten te betalen met inachtneming van hetgeen is gesteld in artikel 6 en 7 van deze algemene voorwaarden. 

Artikel 11: Honorarium

11.1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

11.2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Praktijk Monique Van Poorten, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

11.3. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn inclusief BTW.

11.4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan twee maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

11.5. Indien Praktijk Monique Van Poorten met de Cliënt een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Praktijk Monique Van Poorten niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief, bijvoorbeeld in geval van wijziging of aanvulling van de overeenkomst.

11.6. Voorts is Praktijk Monique Van Poorten gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien tussen het moment van aanbieding en levering de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen.

11.7. Daarnaast mag Praktijk Monique Van Poorten het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Praktijk Monique Van Poorten, dat in redelijkheid niet van Praktijk Monique Van Poorten mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Praktijk Monique Van Poorten zal de Cliënt in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Praktijk Monique Van Poorten zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 12: Betaling

12.1 Betaling dient te geschieden bij levering docht uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum, zonder enige aftrek, korting of verrekening door storting of overmaking op de door Praktijk Monique Van Poorten aangegeven bank- of  girorekening. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

12.2. Indien Cliënt in gebreke blijft met de betaling binnen de termijn van 8 dagen dan is de Cliënt van rechtswege in verzuim. Cliënt is alsdan een rente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke handelsrente. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt gerekend.

12.3 De Cliënt is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
12.4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Cliënt zijn de vorderingen van Praktijk Monique Van Poorten op de Cliënt onmiddellijk opeisbaar.
12.5. Praktijk Monique Van Poorten heeft het recht de door Cliënt gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Praktijk Monique Van Poorten kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Cliënt een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Praktijk Monique Van Poorten kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud

13.1. Alle door Praktijk Monique Van Poorten geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Praktijk Monique Van Poorten totdat de Cliënt alle verplichtingen uit alle met Praktijk Monique Van Poorten gesloten overeenkomsten is nagekomen, dit ter beoordeling van Praktijk Monique Van Poorten.

13.2. De Cliënt is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

13.3. Indien derdenbeslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Cliënt verplicht Praktijk Monique Van Poorten zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

13.4. De Cliënt verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

13.5. Door Praktijk Monique Van Poorten geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

13.6. Voor het geval dat Praktijk Monique Van Poorten zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Cliënt reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Praktijk Monique Van Poorten of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Praktijk Monique Van Poorten zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 14: Incassokosten

14.1. Alle in redelijkheid door Praktijk Monique Van Poorten in verband met de niet- of niet tijdige nakoming door de Cliënt van diens betalingsverplichtingen gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, zijn voor rekening van de Cliënt.

14.2. Cliënt is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 15: Onderzoek, reclames

15.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Cliënt binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Praktijk Monique Van Poorten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Praktijk Monique Van Poorten in staat is adequaat te reageren. Een reclame schort de betalingsverplichting van Cliënt niet op, behoudens voorzover de Praktijk Monique Van Poorten aan Cliënt schriftelijk te kennen heeft gegeven dat deze de reclame (deels) gegrond acht.

15.2. Indien een klacht gegrond is, zal Praktijk Monique Van Poorten de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Cliënt aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Cliënt schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

15.3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, kan Praktijk Monique Van Poorten een gedeelte van het reeds betaalde honorarium terugbetalen zonder verdere uitvoering aan de opdracht te geven en zal Praktijk Monique Van Poorten in voorkomend geval slechts aansprakelijk kunnen zijn binnen de grenzen van artikel 16.

Artikel 16: Vervaltermijn

16.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 15 is Cliënt gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat Praktijk Monique Van Poorten de overeenkomst niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks –tenzij dit reeds op grond van het bepaalde in artikel 15.1 is gebeurd- onverwijld schriftelijk aan Praktijk Monique Van Poorten kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen één jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen één jaar, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

Artikel 17: Opschorting en ontbinding

17.1. Praktijk Monique Van Poorten is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden,

indien:

– Cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

– Na het sluiten van de overeenkomst Praktijk Monique Van Poorten ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Cliënt de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Cliënt slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

– Cliënt bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

17.2. Voorts is Praktijk Monique Van Poorten bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

17.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Praktijk Monique Van Poorten op de Cliënt onmiddellijk opeisbaar. Indien Praktijk Monique Van Poorten de nakoming van zijn verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

17.4. Praktijk Monique Van Poorten behoudt steeds de recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18: Teruggave ter beschikking gestelde zaken

18.1. Indien Praktijk Monique Van Poorten aan Cliënt bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is Cliënt gehouden het geleverde op eerste verzoek van Praktijk Monique Van Poorten binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren.

18.2. Indien Cliënt in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting tot teruggave, is Cliënt verplicht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, aan Praktijk Monique Van Poorten te vergoeden.

Artikel 19: Aansprakelijkheid

19.1. Indien Praktijk Monique Van Poorten aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

19.2.Bij de uitvoering van de dienstverlening van de Cliënt is er sprake van een  inspanningsverplichting.

19.3.De Cliënt geeft op geen enkele wijze een natuurgeneeskundige garantie af noch is zij op geen enkele wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar  dienstverlening voordoen welke niet te verwijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming  van de Cliënt. De Cliënt is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

19.4.De Cliënt is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat Praktijk Monique Van Poorten door Cliënt mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.

19.5. De aansprakelijkheid van Praktijk Monique Van Poorten voor schade van de Cliënt, welke is veroorzaakt door – eventueel met inschakeling van van niet-ondergeschikten niet tijdige, niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is beperkt tot maximaal de kosten van het consult en de geadviseerde supplementen. De eventueel door Praktijk Monique Van Poorten aan de Cliënt verschuldigde schadevergoeding zal echter nimmer hoger zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van Praktijk Monique Van Poorten in voorkomend geval door verzekering is gedekt, althans tot maximaal het bedrag van euro 1.000,= voorzover bedoelde  verzekering in voorkomend geval geen dekking zou verlenen. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Praktijk Monique Van Poorten. Onder Praktijk Monique Van Poorten zijn in deze en de volgende bepalingen van dit artikel mede begrepen zijn werknemers alsmede eventuele door hem bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

19.6. Praktijk Monique Van Poorten is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat de Cliënt niet heeft voldaan aan zijn uit artikel 5.3 voortvloeiende informatieverplichting of doordat de door Cliënt verstrekte informatie niet voldoet aan hetgeen waarvoor hij krachtens artikel 5.5 instaat, tenzij deze schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijkt te stellen grove onzorgvuldigheid van Praktijk Monique Van Poorten.

19.7. Praktijk Monique Van Poorten is voorts niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van door Cliënt bij de uitvoering van de opdracht betrokken derden, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Praktijk Monique Van Poorten.

19.8. Praktijk Monique Van Poorten is overigens steeds bevoegd de schade van de Cliënt zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe Cliënt alle medewerking zal verlenen.

19.9. Praktijk Monique Van Poorten is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Praktijk Monique Van Poorten.

19.10.De Cliënt is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen of onderzoeken. De leverancier van de supplementen / het laboratorium is hiervoor verantwoordelijke en aanspreekbaar. De Cliënt zal, zover het in haar vermogen ligt, meewerken aan de juiste afhandeling van de klacht over de geadviseerde supplementen / onderzoeken.

19.11 De Cliënt dient de schade waarvoor Praktijk Monique Van Poorten  aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Praktijk Monique Van Poorten  te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
19.12 Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Praktijk Monique Van Poorten  vervalt binnen één jaar nadat de Cliënt bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 20: Vrijwaringen en verjaring

20.1. De Cliënt vrijwaart Praktijk Monique Van Poorten voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Cliënt verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

20.2. Indien Cliënt aan Praktijk Monique Van Poorten informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

20.3 Cliënt vrijwaart Praktijk Monique Van Poorten voor aanspraken van derden ter zake van schade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door Praktijk Monique Van Poorten uitgevoerde opdracht, indien en voor zover Praktijk Monique Van Poorten daarvoor krachtens het bepaalde in artikel 19 niet jegens de Cliënt aansprakelijk is.

20.4 Voor alle vorderingen jegens Praktijk Monique Van Poorten en de door Praktijk Monique Van Poorten (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.
20.5 Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de Cliënt Praktijk Monique Van Poorten ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

Artikel 21: Risico-overgang

21.1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Cliënt over op het moment waarop deze aan Cliënt juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Cliënt of van een door Cliënt aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 22: Overmacht

22.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

22.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Praktijk Monique Van Poorten geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Praktijk Monique Van Poorten niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Praktijk Monique Van Poorten worden daaronder begrepen.

22.3. Praktijk Monique Van Poorten heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Praktijk Monique Van Poorten zijn verplichtingen had moeten nakomen.

22.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

22.5. Voor zoveel Praktijk Monique Van Poorten ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Praktijk Monique Van Poorten gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Cliënt is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 23: Geheimhouding

23.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

23.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Praktijk Monique Van Poorten gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Praktijk Monique Van Poorten zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Praktijk Monique Van Poorten niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Cliënt niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 24: Intellectuele eigendom en auteursrechten

24.1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Praktijk Monique Van Poorten zich de rechten en bevoegdheden voor die Praktijk Monique Van Poorten toekomen op grond van de Auteurswet.

24.2. Alle door Praktijk Monique Van Poorten verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Cliënt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Praktijk Monique Van Poorten worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

24.3. Praktijk Monique Van Poorten behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 25: Niet-overname personeel

25.1. De Cliënt zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Praktijk Monique Van Poorten, medewerkers van Praktijk Monique Van Poorten of van ondernemingen waarop Praktijk Monique Van Poorten ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 26: Annulering

26.1. Annulering van afspraken dient uiterlijk 48 uur voor het afgesproken tijdstip te geschieden.

26.2. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is Praktijk Monique Van Poorten gerechtigd de desbetreffende dienst(en) in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van alle in deze door haar gemaakte kosten.

Artikel 27:Tarieven

27.1. De diensten zullen tegen de overeengekomen tarieven worden geleverd. De tarieven zijn telkens ten hoogste één kalenderjaar geldig

27.2. Cliënt behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks aan te passen.

Artikel 28: Geschillen

28.1. De rechter in de vestigingsplaats van Praktijk Monique Van Poorten is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

28.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 29: Wijziging algemene voorwaarden
29.1 Praktijk Monique Van Poorten heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
29.2 Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.
29.3 Praktijk Monique Van Poorten zal de Cliënt per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.
29.4 De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Cliënt op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.
29.5 Indien de Cliënt niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Cliënt het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 30: Toepasselijk recht

31.1. Alle rechtsverhoudingen tussen Praktijk Monique Van Poorten en de Cliënt waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 32: Vindplaats van de voorwaarden

32.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd op www.voorwaarden.net